EMCC se otevřeně prostřednictvím svých členů hlásí k diverzitě a inkluzivitě. Deklarace je ke stažení ZDE

Deklarace přijímání diverzity a podpory inkluzivity

Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC)

Úvod

Prostřednictvím této deklarace je koučům, mentorům a supervizorům poskytnut výchozí rámec pro porozumění diverzitě a inkluzivitě se záměrem umožnit jim začlenit tyto hodnoty a principy do jejich každodenní praxe.

Evropská rada pro mentoring a koučování v rámci svého poslání podporuje v zájmu (ve prospěch) celé společnosti rozvoj mentoringu a koučování a nastavuje standardy dobré praxe v těchto oborech. Svou sílu čerpá právě z rozmanitosti svých členů a zemí, ve kterých působí a z rozdílnosti jednotlivců (členů, spolupracovníků). Všichni společně přispívají k tomu, aby Evropská rada pro mentoring a koučování byla „místem, kam se obrátit, pokud jde o mentoring a koučování“.

V EMCC chápeme, že napříč zeměmi, ve kterých působíme i uvnitř těchto zemí existují rozdílné tradice, kulturní zvyklosti, právní předpisy a normy. V EMCC věříme, že deklarace přijímání rozmanitosti a podpory inkluzivity se stane průvodcem při dosahování našich ambicí v oblasti podpory diverzity a inkluzivity.

Vize

Naše každodenní práce je prostoupena přijímáním diverzity a podporou inkluzivity. Jako koučové, mentoři a supervizoři přijímáme a respektujeme jedinečnost jednotlivců, jejich talentů a potenciálu.

Hodnoty

Tato deklarace čerpá inspiraci z hodnot EMCC: průkopnický duch, excelence ve standardech, nezbytnost výzkumu, inkluzivita, kulturní diverzita, postoj „být nablízku/ „být v dosahu“ a společenská odpovědnost. Tyto hodnoty jsou uvedeny v zakládací listině EMCC.

Tato deklarace prosazuje právo každého jednotlivce na to nebýt diskriminován a žít autonomním, pokojným a společensky odpovědným životem.  Je postavena na soudržnosti a na respektu k důstojnosti každého člověka. Prostřednictvím této deklarace se zavazujeme udržovat náš smysl pro zvídavost a zájem o druhého tím, že budeme otevřeni dalšímu poznávání, rozvoji a reflexi a budeme dodržovat zásady férového přístupu, spravedlnosti a rovných příležitostí pro všechny.

Definice

Diverzita je vnímání rozmanitosti, tj. rozdílností mezi námi. Rozdílnosti zahrnují etnicitu, pohlaví, věk, národnost, zdravotní stav, sexuální identitu, vzdělání, zkušenosti, osobní přesvědčení a filozofii, politické názory, socioekonomické podmínky, náboženské vyznání, rozdílné způsoby přemýšlení a názory a cokoli dalšího, co může být nahlíženo jako to, co nás odlišuje od sebe navzájem. Některé z těchto rozdílností jsou stálé a některé se mohou časem vyvíjet a měnit. Jinými slovy zahrnuje diverzita to, co nás činí jedinečnými.

Inkluzivita uvádí koncept a realitu (praktickou zkušenost) diverzity (rozmanitosti) do jednání jednotlivců, týmů a pracovních kolektivů, organizací a institucí. Všichni máme svou roli (cenu, místo). Znamená to, že si vážíme svých klientů a kolegů, oceňujeme je, podporujeme a přistupujeme k nim bez předsudků a že doceňujeme význam diverzity.

Závazek k empowermewntu (zmocňování)  

EMPOWERMENT – ZMOCNIT

Aby naše činnost mohla být skutečně prospěšná, zakládáme svůj přístup ke koučování, mentoringu a supervizi na principech přijímání rozmanitosti a podpory inkluzivity a současně s tím přijímáme následující závazek

Ke zdokonalování (Enhancement): Neustále se snažíme zdokonalovat své služby v oblasti koučování, mentoringu a supervize a to především jejich zpřístupňováním – tedy usilováním o to, aby naše služby byly snáze dosažitelné a bez potenciálních bariér (zjevných i skrytých, záměrných i mimovolných).

měření výsledků/ K Monitoringu (Monitoring): Uvědomujeme si, že k naplnění záměru vnímat, respektovat a přijímat rozmanitost a k docílení proinkluzivního přístupu je nutný trvalý závazek ze strany všech zúčastněných. Zavazujeme se průběžně sledovat, jak se nám daří uplatňovat rozměr přijímání diverzity a podpory inkluzivity ve všech aspektech naší praxe.

K osobnímu rozvoji (Personal Development): Abychom byli schopni ve všech oblastech naší práce naplno přijímat diverzitu a uplatňovat proinkluzivní přístup, zavazujeme se k tomu, že budeme průběžně rozpoznávat své potřeby v oblasti vzdělávání a rozvoje a na základě toho budeme vyhledávat odpovídající formy dalšího vzdělávání.

cílevědomé práci se zpětnou vazbou a k otevřenosti ke změně (Openness to Feedback and Change): Od našich klientů, supervizorů a dalších zúčastněných se snažíme průběžně získávat zpětnou vazbu k tomu, jak se nám daří přístup přijímající diverzitu a podporující inkluzivitu integrovat do všech oblastí naší praxe a dále tento rámec přístupu k naší práci zkvalitňovat. Zavazujeme se k tomu, že zpětnou vazbu budeme přijímat jako zdroj podnětů ke změně a k dalšímu rozvoji.

nasazení pro naplňování principů (Will): Jsme připraveni motivovat a podporovat své kolegy, uživatele našich služeb i všechny, kdo se podílejí na jejich poskytování, k tomu, aby dokázali prosazovat takové způsoby jednání, které jsou v souladu se závazkem přijímat diverzitu a podporovat inkluzivitu – a to ve všech situacích, kdy je třeba se k tomuto závazku přihlásit.

K iniciativnímu zapojování ostatních (Engagement): Usilujeme o to, aby se k prosazování Deklarace přijímání rozmanitosti a podpory inkluzivity Evropské rady pro mentoring a k dodržování Globálního etického kodexu pro kouče, mentory a supervizory[1] připojili i ostatní zainteresované strany, klienti, profesní komunity, odborná veřejnost, kolegové, naši supervizoři a školitelé.

K tvořivé vnímavosti (Reflection): s vědomím, že reflektování je neoddělitelnou součástí naší práce, se zavazujeme rozšířit průběžné vyhodnocování své práce o uvažování nad tím, zda přispíváme k vytváření inkluzivní společnosti a jak bychom mohli ještě lépe vnímat a naplňovat její různorodé potřeby.

V EMCC jsme přesvědčeni, že Deklarace přijímání rozmanitosti a podpory inkluzivity by měla vždy odrážet nejnovější osvědčené postupy a proto na její aktualizaci budeme i nadále pracovat. EMCC spoléhá na všechny své členy, že se budou obsahem této deklarace zabývat a budou EMCC i nadále poskytovat své postřehy a zpětnou vazbu. To umožní EMCC zajistit, aby poselství Deklarace přijímání diverzity a podpory inkluzivity zůstalo relevantní a využitelné ve stále se měnícím světě.

Zpracovali         Jafar Akhavan-Moossavi, Mick Lavin, Fiona Williams, Karel Glazer

členové Pracovní skupiny EMCC pro diverzitu a inkluzivitu

Marialexia Margariti

viceprezidentka EMCC International pro řízení kvality


[1] http://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/