1. O EIA akreditaci

Co je European Individual Award (EIA)?

EIA je individuální akreditace uznávaná nejen na evropském kontinentu ale i mimo něj. Garantuje, že její držitelé jsou praktikující koučové a mentorové s náležitými schopnostmi a znalostmi a že jsou schopni je efektivně používat v každodenní praxi. EIA nastavuje vysoký standard oboru a je považována za známku kvality práce koučů a mentorů.

Tato akreditace napomáhá další profesionalizaci oboru tím, že:

 • nastavuje vysokou úroveň hodnotících kritérií
 • porovnává schopnosti a dovednosti na základě Kompetenční matice EMCC
 • využívá spolehlivé a důkladné hodnotící metody
 • vyžaduje profesionální přístup s uměním zpětné vazby a reflexe
 • zajišťuje závazek ke kontinuálnímu rozvoji koučů a mentorů

Má tato akreditace jedinou úroveň pro všechny?

Evropská rada pro mentorink a koučink (EMCC) rozlišuje čtyři úrovně akreditace: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner, Master Practitioner. Na základě kritérií popsaných v dokumentech „Průvodce žádostí” se žadatelé dozvědí, o jakou úroveň mohou požádat.

Co je to Kompetenční rámec EMCC?

Kompetenční rámec EMCC rozeznává různé úrovně dovedností a zkušeností. Je založena na rovnocenném přístupu k mentorování a koučování. Kompetenční matice umožňuje, aby si žadatelé porovnali vlastní dovednosti a zkušenosti vůči kompetencím definovaným EMCC. Kompetence a dovednosti jsou předmětem neustálého vývoje ve spolupráci s profesionálními kouči a mentory, tak aby držely krok s dobou a věrně odrážely potřeby praxe.

Kompetenční rámec ke stažení

Jaký přínos bude mít European Individual Award (EIA) pro moji praxi?

Pokud máte akreditaci EIA, znamená to, že jste profesionální kouč/mentor s nezbytnými znalostmi prověřenými přísnými standardy EMCC a že umíte tyto znalosti a dovednosti používat v praxi.

EIA:

 • poskytuje klientům větší záruku odborných kompetencí kouče/mentora
 • zvyšuje osobní důvěryhodnost a postavení v rámci profese
 • ukazuje odhodlanost k neustálému rozvoji a zlepšování vašich koučovacích a mentorovacích dovedností
 • zvyšuje důvěryhodnost a standardy této profese
 • zaručuje, že nejste pouze způsobilý k vykonávání profese, ale že kvalitně koučovat a mentorovat opravdu umíte
 • nastavuje systém pro váš kontinuální osobní rozvoj

Aktuální seznam držitelů akreditace EIA je na internetových stránkách EMCC, kde si můžete jednotlivé kouče/mentory vyhledat.

Komu je akreditace EIA určená?

EIA je určená individuálním mentorům a koučům, kteří chtějí získat akreditaci odpovídající jejich dovednostem a znalostem, jež mnoho z nich získalo v intenzivních výcvicích akreditovaných European Quality Award (EQA).

Akreditace EIA je relevantní pro všechny, kteří jsou zapojeni do mentorování a koučování, a to bez ohledu na to, zda je to jejich hlavní nebo vedlejší činnost. Každý se může přidat k EMCC a získat akreditaci i na začátku své kariéry kouče/mentora. Jakmile se jeho kompetence v této oblasti rozvinou, může zažádat o vyšší úroveň, která více odpovídá nabytým dovednostem a zkušenostem.

Čím se liší akreditace EMCC od jiných kvalifikačních osvědčení (certifikátů) z tréninkových výcviků? Už mám uznání o mých schopnostech, proč bych měl/a získat i toto osvědčení?

Svět byznysu je stále náročnější a klienti, kteří poptávají služby, si chtějí být jisti kvalitou koučů a mentorů. Zatímco osvědčení o kvalifikaci (certifikát) dokladuje, že v určitém momentě jste měli určitou úroveň znalostí a dovedností, naše akreditace nad to nabízí ještě další záruky.

Akreditovaný kouč:

 • umí znalosti a dovednosti využívat v praxi
 • má zase sebou úspěšnou práci s klienty
 • ctí a dodržuje etický kodex profesní organizace a neustále své koučování zdokonaluje pomocí supervizí, osobního rozvoje a reflektivních nástrojů.

Jak mohu zjistit, že skutečně pracuji profesionálně?

Kromě podkladů o kompetencích a dovednostech klade EMCC velký důraz na to, jak mentor a kouč reflektuje a aplikuje poznatky ze svého kontinuálního osobnostního rozvoje, supervizí, zpětné vazby klientů a své průběžné praxe.

Právě kvalita učení, reflexe a převádění získaných poznatků do praxe přispívá k profesionalizaci koučovací/mentorovací praxe, proto na tyto aspekty klademe stejný důraz jako na celkovou délku zkušeností, počet hodin praxe a počet klientů.

Jak probíhá proces hodnocení podle EMCC?

Jsme hrdí na to, že náš proces hodnocení je spolehlivý a zevrubný, protože všechny přihlášky pečlivě hodnotíme a prověřujeme. Všichni naši hodnotitelé jsou vyškoleni a jejich dovednosti a kompetence přispívají k tomu, že je proces hodnocení velmi přísný. Díky tomu se můžeme pochlubit vůbec nejspolehlivějším akreditačním procesem pro kouče a mentory na trhu. Pro vás to má důležitý přínos: před vašimi klienty budete důvěryhodnější.

2. Žádost o akreditaci EIA – co pro to musím udělat?

Pečlivě si přečtěte bližší informace v souborech ke stažení na konci této stránky. Tyto dokumenty obsahují všechny důležité informace, které budete potřebovat pro úspěšné vytvoření vaší přihlášky k akreditaci.

Požádejte o formulář přihlášky k akreditaci (máte na výběr verzi v českém nebo anglickém jazyce) na mailu akreditace@emcc-czech.cz

Vyplněnou ji zašlete na e-mailovou adresu: akreditace@emcc-czech.cz

Po přijetí přihlášky budete ze strany EMCC vyzváni k zaplacení akreditačního poplatku.

Kdy mohu podat žádost?

Žádost můžete podávat kdykoliv.

Kolik mě bude žádost o akreditaci stát?

Cena akreditace se liší podle stupně, o který žádáte, bližší informace získáte na e-mailu: akreditace@emcc-czech.cz

Jaká je platnost akreditace EIA?

Akreditace EIA je platná pět let. Po uplynutí této doby si můžete platnost obnovit.

Bude zpracování mé žádosti důvěrné?

Všechny žádosti jsou zpracovány s naprostou důvěrností. Hodnotitelé mají s EMCC podepsanou dohodu o mlčenlivosti.

Příslušné dokumenty k akreditaci si můžete stáhnout zde:

 1. Průvodce žádostí pro žadatele bez EQA
 2. Průvodce reflektivním protokolem
 3. Často kladené otázky

_____________________________________________________________________________

Doplňkové informace pro žadatele o akreditaci pro absolventy výcviků s EMMC certifikátem EQA.

Žadatelem s certifikátem EQA jste za předpokladu, že splňujete následující podmínky:

 • úspěšně jste dokončili koučovací či mentorovací tréninkový program akreditovaný EQA
 • tento tréninkový program jste absolvovali v uplynulých 24 měsících (od data, kdy jste zažádali o akreditaci.)
 • akreditace výcvikového programu je stejné úrovně jako vaše EIA, o kterou žádáte, případně vyšší
 • máte k dispozici certifikát z výcvikového programu, který je akreditovaný EQA

Pokud jsem úspěšně absolvoval tréninkový program u organizace, která má akreditaci EQA, znamená to, že automaticky získám i akreditaci EIA?

Každý musí zažádat o příslušnou úroveň akreditace EIA samostatně. Ti, kteří absolvovali tréninkové výcviky akreditované European Quality Award (EQA), mají tu výhodu, že jejich žádost je levnější a mnohem jednodušší (to vše za předpokladu, že zájemci žádají o individuální akreditaci stejné úrovně nebo nižší, než má daný výcvik, a certifikát z tohoto výcviku byl získán nejvýše dva roky před datem podání žádosti o EIA).

Můj tréninkový výcvik s akreditací EQA se uskutečnil už před více než dvěma lety – mohu se stát žadatelem s certifikátem EQA?

Ano, můžete, ale musíte navíc přiložit “reflektivní protokol” k žádosti EIA v2 pro žadatele s certifikátem EQA. Podrobnosti o tomto protokolu si můžete stáhnout na internetových stránkách EMCC v sekci EIA.

Můj certifikát EQA je nižší úrovně než je úroveň EIA, o kterou žádám. Mohu i přesto žádat o akreditaci jako žadatel s certifikátem EQA?

Ne, to nemůžete. Pokud je EQA certifikát nižší úrovně než je úroveň akreditace EIA, o kterou žádáte, pak musíte použít EIA v2 Průvodce žádostí pro žadatele bez EQA certifikátu. Následně musíte poslat vyplněný formulář EIA v2 pro žadatele bez EQA certifikátu.

Jak zjistím, která tréninková společnosti v mé zemi má akreditaci EQA?

Aktuální seznam společností poskytujících akreditované výcviky a jejich kontaktní údaje najdete zde.

Je pohovor povinnou součástí akreditačního procesu?

Pohovor je povinnou součástí akreditačního procesu pouze u žadatelů bez EQA certifikátu, a to u úrovně Practitioner, Senior and Master Practitioner.

Po přezkoumání žádosti o akreditaci hodnotitel a ověřovatel mohou rozhodnout, zda je rozhovor nezbytný taky u žadatelů s certifikátem EQA (všech úrovní) a žadatelů o úroveň Foundation bez certifikátu EQA.