GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX pro kouče, mentory a supervizory

Úvod a účel                                                          Ke stažení zde

Všechny organizace (dále jen “organizace”) zmíněné v oddílu 5, jako signatáři tohoto Etického kodexu (dále jen “kodex”), prohlašují následující:
Jako členské organizace se zavazujeme udržovat a podporovat nejlepší postupy a etické principy v oblastech koučování, mentoringu a supervize, které se stále více profesionalizují za podpory digitálních technologií, včetně datové vědy a umělé inteligence (AI). Všichni naši členové v roli koučů, mentorů, supervizorů, školitelů / poskytovatelů výcviků a studentů souhlasí v rámci jejich pokračujícího členství s dodržováním prvků a zásad tohoto kodexu.
Kodex odpovídá obsahu a požadavkům stanovených v Profesní chartě koučování a mentoringu. Tato charta, vypracovaná v souladu s evropským právem, je zapsána v příslušné databázi Evropské unie, která obsahuje seznam samoregulačních iniciativ v Evropě.
Kodex je zamýšlen spíše jako průvodce než jako právně závazný dokument, který detailně vysvětluje, co člen může či nemůže dělat. Tento kodex nastavuje očekávání nejlepší praxe v oblastech koučování, mentoringu a supervize, a podporuje rozvoj odbornosti. Jeho účelem je:

 • poskytnout všem našim členům příslušné pokyny, odpovědnosti a standardy chování.
 • stanovit pro naše členy očekávané způsoby jednání, chování a vystupování při práci s koučovanými, mentorovanými, supervidovanými (dále jen „klienti“) a v interakci s kolegy, sponzory, zúčastněnými stranami a dalšími odborníky.
 • podporovat profesní rozvoj a růst našich členů v návaznosti na odborné kompetence příslušných organizací.
 • sloužit jako průvodce pro jednotlivce, kteří se neidentifikují jako profesionální kouč, mentor nebo supervizor, ale ve své práci uplatňují dovednosti koučování, mentoringu nebo supervize.
 • být využíván jako podklad pro jakékoliv stížnosti nebo disciplinární řízení a jednání v rámci postupů příslušných signatářů.

ETICKÝ KODEX

Kodex je uspořádán do pěti oddílů a popisuje obecná očekávání signatářů
s ohledem na profesní etiku a chování, jakož i seznam všech členských organizací, které se k tomuto kodexu přihlásily:

 1. Terminologie
 2. Práce s klienty
 3. Profesionální chování
 4. Dobrá praxe
 5. Signatáři Globálního etického kodexu

1. Terminologie

a) Pro stručnost tento kodex v příslušných případech odkazuje na:

  • Koučované, mentorované a supervidované jako „klienty”.
  • Kouče, mentory, supervizory a školitele/poskytovatele výcviků jako “praktikující členy” nebo „členy”.
  • Koučování, mentoring a supervizi jako „profesionální práci”.
  • Koučování, mentoring a supervizi jako „profesi”.

b) Signatáři tohoto kodexu berou na vědomí, že výrazy „profese“ a „profesionální“ jsou používány pro činnosti, které nepodléhají zákonným předpisům, ale které se stále více profesionalizují a podléhají samoregulaci.

c) Signatáři tohoto kodexu berou na vědomí, že označení „kouč“, „mentor“ a „supervizor“ nejsou chráněna a může je používat kdokoliv v těchto oborech, ať už jsou členy profesní organizace nebo ne.

d) Každý signatář přesně určí, kteří z jeho členů a dalších zúčastněných stran se budou řídit tímto kodexem (dále společně označovaní jako „členové“).

e) Pro správné pochopení tohoto kodexu by si členové měli být vědomi definic a terminologie svých profesních organizací pro přesné používání klíčových slov, např. kouč, koučování, klient, člen, mentor, mentoring, sponzor, supervizor, supervize, výcvik a technologie.

2. Práce s klienty
Kontext

2.1 Při profesionální práci s klienty v jakékoliv roli se členové budou chovat v souladu s tímto kodexem, a zavazují se poskytovat úroveň služeb, kterou lze od praktikujícího člena běžně očekávat.

Kontraktování

2.2 Před zahájením práce s klientem členové tento kodex zpřístupní, vysvětlí a výslovně se zavážou tento kodex dodržovat. Členové taktéž informují své klienty a sponzory o postupech jejich příslušných organizací v případě stížnosti.

2.3 Před zahájením práce s klientem členové seznámí klienta a sponzora s podmínkami kontraktu koučování, mentoringu nebo supervize, včetně ujednání o financích, logistice a zachování důvěrnosti, a zároveň usilují o to, aby účastníci kontraktu plně porozuměli povaze a podmínkám této dohody.

2.4 Členové využijí své odborné znalosti a zkušenosti k pochopení očekávání svých klientů a sponzorů a uzavřou dohodu, jak hodlají tato očekávání naplnit. Členové se také budou snažit zohlednit potřeby a očekávání dalších příslušných stran.

2.5  Členové budou otevření a transparentní ohledně metod, které používají, a budou ochotni sdílet informace s klienty a sponzory o příslušných procesech a standardech.

2.6  Členové zajistí, aby doba trvání kontraktu byla přiměřená pro dosažení cílů klienta a sponzora, a budou aktivně usilovat o podporu nezávislosti, samostatnosti a zplnomocnění klienta.

2.7 Členové zajistí, aby prostředí, v němž probíhá jakékoliv koučování, mentoring, supervize nebo výcvik, poskytovalo optimální podmínky pro učení se a reflexi, a tím i vyšší pravděpodobnost dosažení cílů stanovených v kontraktu.

2.8 Členové by se měli řídit zájmy svých klientů a zároveň zvyšovat povědomí a odpovědnost za to, aby tyto zájmy nepoškodily zájmy sponzorů, zúčastněných stran, širší společnosti nebo životního prostředí.

Profesní integrita

2.9 Členové mají odpovídající kvalifikaci pro práci s vybranou klientskou skupinou. Čestně reprezentují odpovídající zkušenosti, odbornou kvalifikaci, členství a certifikaci / akreditaci ku prospěchu klientů, sponzorů, zúčastněných stran a dalších odborníků.

2.10 Při komunikaci s jakoukoliv stranou budou členové jasně reprezentovat hodnotu, kterou poskytují jako kouč, mentor nebo supervizor.

2.11 Členové zajistí, aby v jakýchkoliv publikovaných propagačních materiálech, ani jinde, nebyly přímo či nepřímo uvedeny nepravdivé nebo zavádějící tvrzení o jejich odborné způsobilosti, kvalifikaci nebo akreditaci. Členové přiznají vlastnictví díla, myšlenek a materiálů původním autorům a nebudou je prezentovat jako své vlastní.

2.12 Členové zveřejní jakýkoliv střet zájmů a budou jednat v souladu s platnými právními předpisy a nebudou žádným způsobem povzbuzovat, napomáhat nebo domlouvat jednání, které je nečestné, nezákonné, neprofesionální, nespravedlivé nebo diskriminační

Důvěrnost

2.13 Při práci s klienty budou členové udržovat nejpřísnější úroveň důvěrnosti se všemi informacemi o klientech a sponzorech, pokud není poskytnutí informací vyžadováno zákonem.

2.14 Členové budou mít jasnou dohodu s klienty a sponzory o podmínkách, za nichž nebude zachována důvěrnost (např. nezákonná činnost, nebezpečí sobě či jiným) a získají souhlas s tímto omezením důvěrnosti, tam kde je to možné, pokud nebude poskytnutí informací vyžadováno zákonem.

2.15 Členové budou spravovat, uchovávat a skartovat veškerá data a záznamy o své klientské práci, včetně digitálních souborů a komunikací, způsobem, který zajistí důvěrnost, bezpečnost a ochranu soukromí, a bude v souladu se všemi příslušnými zákony a dohodami na ochranu údajů a soukromí platnými v zemi jejich klienta.

2.16 Členové budou informovat klienty o tom, že jsou v supervizi, a upozorní na skutečnost, že klient může být v této souvislosti anonymně zmíněn. Klient by měl být ujištěn, že supervizní vztah je sám o sobě důvěrný.

2.17 Pokud je klientem dítě nebo zranitelná dospělá osoba, členové se dohodnou se sponzory nebo opatrovníkem klienta tak, aby zajistili odpovídající úroveň důvěrnosti v nejlepším zájmu klienta a zároveň dodržovali všechny příslušné právní předpisy a ochranné postupy.

Nevhodné interakce

2.18 Členové odpovídají za stanovení a udržování jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic, které řídí všechny fyzické a virtuální setkání s klienty nebo sponzory.

2.19 Členové se striktně vyhýbají a zdržují jakéhokoliv milostného nebo sexuálního vztahu se současnými klienty nebo sponzory.

Střet zájmů

2.20 Členové nebudou využívat klienta nebo se snažit získat ze vztahu jakoukoliv nevhodnou finanční nebo nefinanční výhodu ani používat osobní, profesní nebo jiná data klienta, bez jeho souhlasu.

2.21 Aby se předešlo jakémukoliv střetu zájmů, členové budou jasně odlišovat profesionální vztah s klientem od jiných forem vztahů.

2.22 Členové si budou vědomi možnosti střetu zájmů obchodní nebo osobní povahy, který vzniká v pracovním vztahu, a budou jej řešit rychle a účinně tak, aby zajistili, že nedojde k újmě klienta nebo sponzora.

2.23 Členové zváží dopad jakýchkoliv vztahů s klienty na vztahy s jinými klienty a prodiskutují případný střet zájmů s těmi, kterých se to může týkat.

2.24 Členové otevřeně a jasně odhalí klientovi jakýkoliv střet zájmů a pokud vznikne konflikt, který nelze účinně zvládnout, dohodnou se na ukončení tohoto vztahu.

Ukončení profesionálních vztahů a přetrvávající odpovědnost

2.25 Členové budou respektovat právo klienta ukončit spolupráci kdykoliv v průběhu procesu v souladu s ustanoveními koučovacího, mentoringového nebo supervizního kontraktu.

2.26 Členové podpoří klienta nebo sponzora, aby ukončil koučování, mentoring nebo supervizi, pokud je zřejmé, že by klientovi lépe posloužila jiná forma profesionální pomoci.

2.27 Členové připraví klienty na ukončení poskytovaných služeb, včetně vypracování plánu kontinuity služeb, pokud je člen neočekávaně nemůže zrealizovat.

2.28 Členové jsou povinni mít zavedený postup jak předat stávající klienty a jejich záznamy v případě ukončení praxe.

2.29 Členové rozumí tomu, že jejich profesní odpovědnost pokračuje i po skončení pracovního vztahu. Ta zahrnuje:

 • zachování důvěrnosti všech informací ve vztahu ke klientům a sponzorům se svědomitou a etickou správou důvěrných, osobních nebo jiných údajů.
 • vyhýbání se jakémukoliv zneužívání předchozího vztahu, které by mohlo poškodit profesionalitu nebo integritu člena nebo profesní komunity.
 • poskytnutí veškerých následných hodnocení nebo činností, které byly sjednány.

3.  Profesionální chování

Zachování pověsti profese

3.1 Členové se budou chovat způsobem, který vždy pozitivně odráží a kultivuje pověst profese a zajišťuje, že používání technologií je v souladu s profesionálními standardy.

3.2 Členové budou projevovat respekt k různorodým postupům, které členové a další jednotlivci v profesi používají, a všem odlišným eticky ukotveným přístupům koučování, mentoringu a supervize, včetně používání datových technologií a umělé inteligence.

Zodpovědné jednání

3.3 Členové se budou řídit prohlášeními a zásadami svých organizací o inkluzi, diverzitě, sociální odpovědnosti a změně klimatu.

3.4 Členové se vyhnou vědomé diskriminaci z jakýchkoliv důvodů a budou usilovat o zlepšení svého vlastního uvědomění možných oblastí diskriminace a předsudků, a to i při používání technologií nebo nepřesných či falešných údajů.

3.5 Členové si jsou vědomi možných nevědomých předsudků a systémové nespravedlnosti a budou se snažit zajistit respektující a inkluzivní přístup, který přijímá a všímá si individuálních rozdílů.

3.6 Členové konstruktivně upozorní kolegy, zaměstnance, poskytovatele služeb a klienty, kteří jsou vnímáni jako diskriminující nebo neochotní převzít odpovědnost za své chování a činy, a nabídnou jim podporu.

3.7 Členové budou věnovat pozornost své mluvené, písemné a neverbální komunikaci tak, aby neobsahovala nepřímo vyjádřené předsudky nebo diskriminaci.

3.8 Členové se zapojí do aktivit profesního rozvoje, které přispějí ke zvýšení sebeuvědomění ve vztahu k inkluzi, diverzitě, technologiím a nejnovějšímu vývoji měnících se společenských potřeb a vlivu na životní prostředí.

Porušení profesionálního chování

3.9 Členové berou na vědomí, že jakékoliv porušení kodexu, které je potvrzené v rámci řešení stížnosti, může mít za následek sankce, včetně ztráty akreditace a/nebo členství v organizaci.

3.10 Člen upozorní jiného člena, pokud má opodstatněný důvod se domnívat, že tento člen jedná neetickým způsobem, a v případě neúspěšného vyřešení informuje organizaci.

Právní a zákonné závazky a povinnosti

3.11 Členové jsou povinni znát a dodržovat:

  • všechny příslušné zákonné požadavky zemí, kde jsou profesně aktivní.
  • ochrannou legislativu při práci s dětmi nebo zranitelnými dospělými.
  • příslušné zásady a postupy organizace v kontextu, v němž pracují.

3.12 Členové budou mít odpovídající pojištění profesní odpovědnosti, které bude pokrývat jejich práci v oblasti koučování, mentoringu a supervize v zemích, ve kterých působí, a kde je takové pojištění odpovědnosti za škodu dostupné.

4. Dobrá praxe

Schopnost podávat výkon

4.1 Členové budou působit v mezích své odborné způsobilosti. Členové by měli klienta v případě potřeby odkázat na zkušenějšího nebo vhodně kvalifikovaného praktikujícího člena.

4.2 Členové budou mít dostatečnou kondici a zdravotní stav k vykonávání profese. Pokud tomu tak není, nebo si nejsou jisti, zda jsou schopni ze zdravotních důvodů bezpečně vykonávat jejich profesi, vyhledají odbornou pomoc nebo podporu.

Průběžná supervize

4.3 Členové se budou účastnit supervize s vhodně kvalifikovaným/zkušeným supervizorem a kolegiální supervize s pravidelností, která je přiměřená jejich koučovací, mentoringové nebo supervizní praxi, požadavkům jejich profesní organizace a úrovni akreditace, a budou moci doložit svoji reflektivní praxi.

4.4 Členové zajistí, že jakýkoliv jiný stávající vztah v rámci supervize, profesní nebo osobní, nenarušuje kvalitu poskytované supervize.

4.5 Členové proberou jakákoliv etická dilemata a potenciální nebo skutečná porušení tohoto kodexu, včetně důsledků používání umělé inteligence a technologií obecně, se svým supervizorem nebo supervizní skupinou kolegů za účelem získání podpory a pomoci.

Neustálý profesní rozvoj

4.6 Členové budou rozvíjet svoji úroveň odborné způsobilosti v koučování a/nebo mentoringu a supervizi účastí na příslušných školeních a aktivitách zaměřených na neustálý profesní rozvoj (CPD).

4.7 Očekává se, že členové budou přispívat odborné komunitě přiměřeně jejich úrovni odbornosti. Toto může zahrnovat neformální kolegiální podporu ostatních praktikujících členů, příspěvek k rozvoji profese, výzkumnou činnost či psaní atd.

4.8 Pro zlepšení své praxe budou členové systematicky reflektovat a vyhodnocovat kvalitu a relevantnost své práce a role prostřednictvím zpětné vazby od klientů, sponzorů a zúčastněných stran a dalších aktivit CPD.

5. Signatáři globálního etického kodexu – pro kouče, mentory a supervizory

Globální etický kodex je zastřešujícím etickým rámcem signatářů a nevěnuje se postupům pro podávání stížností ani všem potenciálním etickým otázkám.

Místo toho každému signatáři přenecháváme odpovědnost za celkovou správu vytváření a zavádění konkrétních zásad a postupů, které odrážejí rozsah etických nuancí souvisejících s různorodostí praxe a místními či specifickými kontexty.

Jakékoliv takové dodatky nebudou v rozporu s podstatou tohoto kodexu ani nebudou pro ostatní spolusignatáře závazkem k přijetí. Tyto dodatky mohou být sdíleny signatáři v rámci probíhajících výměn spolupráce mezi profesními organizacemi.

Signatáři globálního etického kodexu nebudou zapojeni do žádné stížnosti týkající se jiné signatářské organizace. Jakákoliv taková stížnost by měla být podána přímo dané organizaci.

Další podrobnosti o každém signatáři kodexu, včetně členství, akreditace, standardů, správy a pokynů pro podávání stížností, naleznete na příslušných webových stránkách signatářů.

Aktuální signatáře kodexu najdete zde:

https://www.globalcodeofethics.org/signatories/

Chcete-li zjistit, jak se stát signatářem globálního kodexu, kontaktujte administrator@emccglobal.org