GLOBÁLNÍ ETICKÝ KODEX
pro kouče, mentory a supervizory

Úvod a účel                                                          Ke stažení zde

Veškeré organizace („organizace“) uvedené v oddílu 5 v roli signatářů tohoto Etického kodexu („Kodex“) prohlašují:

Jako členské organizace se zavazujeme k podpoře a propagování těch nejlepších pracovních postupů v oblasti koučinku, mentoringu a supervize, která se stále více profesionalizuje. Všichni naši členové v roli koučů, mentorů, supervizorů, školitelů a/nebo studentů souhlasí v rámci trvalého členství s dodržováním prvků a zásad tohoto Etického kodexu.

Kodex je v souladu s obsahem a požadavky stanovenými v Profesní chartě koučinku a mentoringu. Charta, vypracovaná v souladu s evropským právem, je zapsána v příslušné databázi Evropské unie, která obsahuje samoregulační iniciativy v Evropě.

Kodex je dokument obsahující pokyny a není tedy právně závazným dokumentem, který by podrobně popisoval, co členský stát může a nemůže dělat. Kodex definuje očekávanou nejlepší praxi v oblasti koučování, mentoringu a supervize a podporuje rozvoj nejlepších pracovních postupů v těchto profesích. Jeho účelem je:

 • popsat odpovídající pokyny, odpovědnost a kodex chování vztahující se na všechny naše členy
 • stanovit způsob jednání, chování a výkonu profese našich členů při práci s klienty
 • řídit profesní rozvoj a růst našich členů v návaznosti na odbornou způsobilost našich příslušných organizací
 • sloužit jako poradní orgán jednotlivců, kteří nemusí nutně používat označení profesionální kouč nebo mentor, kteří však používají koučovací nebo mentoringové dovednosti při práci
 • sloužit jako primární organizace v případě jakékoli stížnosti nebo disciplinárního slyšení a řízení, následující po příslušných reklamačních řízeních v rámci našich organizací.

Každý signatář Kodexu může rozhodnout, že k přípravě úplného etického rámce, určeného konkrétně pro jeho členskou základnu, potřebuje další etické standardy a/nebo kodex pracovních postupů (zohledňující kontext, činnost, kritéria členství, strukturu členské základny atd.), který bude doplněním Kodexu.

Taková doplnění nesmí být v rozporu s duchem Kodexu a rovněž nesmí pro ostatní signatáře představovat povinnost, kterou musejí splnit. Taková doplnění mohou být s ostatními signatáři sdílena v rámci průběžné spolupráce mezi profesními organizacemi.

Etický kodex

Kodex je uspořádán do pěti oddílů a popisuje obecná očekávání organizací s ohledem na profesní etiku a chování, jakož i seznam všech členských organizací, který tento Etický kodex podepsaly:

1. Terminologie

2. Práce s klienty

3. Profesionální chování

4. Nejlepší pracovní postupy

5. Signatáři Globálního etického kodexu

1. Terminologie

a) Pro stručnost tento Kodex v příslušných případech označuje:

 • Klienty koučinku, mentoringu, supervize a studenty jako „klienty“
 • Kouče, mentory, supervizory a školitele jako „praktikující členy“ nebo „členy“
 • Koučink, mentoring a supervizi jako „odbornou práci“
 • Koučink, mentoring a supervizi jako „profesi“.

b) Signatáři tohoto Kodexu berou na vědomí, že pojmy „profese“ a „odborný“ se používají k označení činností, které nejsou regulovány zákonem, avšak neustále se profesionalizují a posiluje se též jejich samoregulace.

c) Signatáři tohoto Kodexu berou na vědomí, že označení „kouč“, „mentor“ a „supervizor“ nejsou chráněna a že je může používat kdokoli v tomto oboru, ať už je členem profesní organizace, nebo ne.

d) Každý signatář přesně definuje, který z jeho členů a ostatních zainteresovaných subjektů má tento Kodex dodržovat (tito se budou následně označovat jako „členové“).

e) Ke správnému porozumění tohoto Kodexu by si členové měli být vědomi definic a terminologie jejich příslušné profesní organizace k přesnému určení významu klíčových slov používaných v tomto Kodexu, např. kouč, koučink, klient, člen, mentor, mentoring, sponzor, supervizor, supervize a školení.

2. Práce s klienty

Kontext

2.1 Při profesionální práci s klienty v jakékoliv roli se členové budou chovat v souladu s tímto kodexem, a zavazují se poskytovat úroveň služeb, kterou lze od praktikujícího člena běžně očekávat.

Kontraktování

2.2 Před zahájením práce s klientem členové tento kodex zpřístupní, vysvětlí a výslovně se zavážou tento kodex dodržovat. Členové taktéž informují své klienty a sponzory o postupech jejich příslušných organizací v případě stížnosti.

2.3 Před zahájením práce s klientem členové seznámí klienta a sponzora s podmínkami kontraktu koučování, mentoringu nebo supervize, včetně ujednání o financích, logistice a zachování důvěrnosti, a zároveň usilují o to, aby účastníci kontraktu plně porozuměli povaze a podmínkám této

2.4 Členové využijí své odborné znalosti a zkušenosti k pochopení očekávání svých klientů a sponzorů a uzavřou dohodu, jak hodlají tato očekávání Členové se také budou snažit zohlednit potřeby a očekávání dalších příslušných stran.

2.5 Členové budou otevření a transparentní ohledně metod, které používají, a budou ochotni sdílet informace s klienty a sponzory o příslušných procesech a standardech.

2.6 Členové zajistí, aby doba trvání kontraktu byla přiměřená pro dosažení cílů klienta a sponzora, a budou aktivně usilovat o podporu nezávislosti, samostatnosti a zplnomocnění

2.7 Členové zajistí, aby prostředí, v němž probíhá jakékoliv koučování, mentoring, supervize nebo výcvik, poskytovalo optimální podmínky pro učení se a reflexi, a tím i vyšší pravděpodobnost dosažení cílů stanovených v

2.8 Členové by se měli řídit zájmy svých klientů a zároveň zvyšovat povědomí a odpovědnost za to, aby tyto zájmy nepoškodily zájmy sponzorů, zúčastněných stran, širší společnosti nebo životního prostředí.

Integrita

2.9 Členové mají odpovídající kvalifikaci pro práci s vybranou klientskou Čestně reprezentují odpovídající zkušenosti, odbornou kvalifikaci, členství a certifikaci / akreditaci ku prospěchu klientů, sponzorů, zúčastněných stran a dalších odborníků.

2.10 Při komunikaci s jakoukoliv stranou budou členové jasně reprezentovat hodnotu, kterou poskytují jako kouč, mentor nebo

2.11 Členové zajistí, aby v jakýchkoliv publikovaných propagačních materiálech, ani jinde, nebyly přímo či nepřímo uvedeny nepravdivé nebo zavádějící tvrzení o jejich odborné způsobilosti, kvalifikaci nebo akreditaci. Členové přiznají vlastnictví díla, myšlenek a materiálů původním autorům a nebudou je prezentovat jako své vlastní.

2.12 Členové zveřejní jakýkoliv střet zájmů a budou jednat v souladu s platnými právními předpisy a nebudou žádným způsobem povzbuzovat, napomáhat nebo domlouvat jednání, které je nečestné, nezákonné, neprofesionální, nespravedlivé nebo diskriminační.

Důvěrný charakter informací

2.13 Při práci s klienty budou členové udržovat nejpřísnější úroveň důvěrnosti se všemi informacemi o klientech a sponzorech, pokud není poskytnutí informací vyžadováno zákonem.

2.15 Členové budou mít jasnou dohodu s klienty a sponzory o podmínkách, za nichž nebude zachována důvěrnost (např. nezákonná činnost, nebezpečí sobě či jiným) a získají souhlas s tímto omezením důvěrnosti, tam kde je to možné, pokud nebude poskytnutí informací vyžadováno zákonem.

2.16 Členové budou spravovat, uchovávat a skartovat veškerá data a záznamy o své klientské práci, včetně digitálních souborů a komunikací, způsobem, který zajistí důvěrnost, bezpečnost a ochranu soukromí, a bude v souladu se všemi příslušnými zákony a dohodami na ochranu údajů a soukromí platnými v zemi jejich

2.17 Členové budou informovat klienty o tom, že jsou v supervizi, a upozorní na skutečnost, že klient může být v této souvislosti anonymně zmíněn. Klient by měl být ujištěn, že supervizní vztah je sám o sobě důvěrný.

2.18 Pokud je klientem dítě nebo zranitelná dospělá osoba, členové se dohodnou se sponzory nebo opatrovníkem klienta tak, aby zajistili odpovídající úroveň důvěrnosti v nejlepším zájmu klienta a zároveň dodržovali všechny příslušné právní předpisy a ochranné postupy

Nevhodné interakce

2.18 Členové odpovídají za stanovení a udržování jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic, které řídí všechny fyzické a virtuální setkání s klienty nebo

2.19 Členové se striktně vyhýbají a zdržují jakéhokoliv milostného nebo sexuálního vztahu se současnými klienty nebo

 Střet zájmů

2.20 Členové nebudou využívat klienta nebo se snažit získat ze vztahu jakoukoliv nevhodnou finanční nebo nefinanční výhodu ani používat osobní, profesní nebo jiná data klienta, bez jeho

2.21 Aby se předešlo jakémukoliv střetu zájmů, členové budou jasně odlišovat profesionální vztah s klientem od jiných forem vztahů.

2.22 Členové si budou vědomi možnosti střetu zájmů obchodní nebo osobní povahy, který vzniká v pracovním vztahu, a budou jej řešit rychle a účinně tak, aby zajistili, že nedojde k újmě klienta nebo

2.23 Členové zváží dopad jakýchkoliv vztahů s klienty na vztahy s jinými klienty a prodiskutují případný střet zájmů s těmi, kterých se to může týkat.

2.24 Členové otevřeně a jasně odhalí klientovi jakýkoliv střet zájmů a pokud vznikne konflikt, který nelze účinně zvládnout, dohodnou se na ukončení tohoto

Ukončení profesního vztahu a přetrvávající odpovědnost

2.25 Členové budou respektovat právo klienta ukončit spolupráci kdykoliv v průběhu procesu v souladu s ustanoveními koučovacího, mentoringového nebo supervizního

2.26 Členové podpoří klienta nebo sponzora, aby ukončil koučování, mentoring nebo supervizi, pokud je zřejmé, že by klientovi lépe posloužila jiná forma profesionální

2.27 Členové připraví klienty na ukončení poskytovaných služeb, včetně vypracování plánu kontinuity služeb, pokud je člen neočekávaně nemůže

2.28 Členové jsou povinni mít zavedený postup jak předat stávající klienty a jejich záznamy v případě ukončení praxe.

2.29 Členové rozumí tomu, že jejich profesní odpovědnost pokračuje i po skončení pracovního Ta zahrnuje:

  • zachování důvěrnosti všech informací ve vztahu ke klientům a sponzorům se svědomitou a etickou správou důvěrných, osobních nebo jiných údajů.
  • vyhýbání se jakémukoliv zneužívání předchozího vztahu, které by mohlo poškodit profesionalitu nebo integritu člena nebo profesní
  • poskytnutí veškerých následných hodnocení nebo činností, které byly sjednány.

3. Profesionální chování

Zachování pověsti profese

3.1 Členové se budou chovat způsobem, který vždy pozitivně odráží a kultivuje pověst profese a zajišťuje, že používání technologií je v souladu s profesionálními standardy.

3.2 Členové budou projevovat respekt k různorodým postupům, které členové a další jednotlivci v profesi používají, a všem odlišným eticky ukotveným přístupům koučování, mentoringu a supervize, včetně používání datových technologií a umělé

Zodpovědné jednání

3.3 Členové se budou řídit prohlášeními a zásadami svých organizací o inkluzi, diverzitě, sociální odpovědnosti a změně

3.4. Členové se vyhnou vědomé diskriminaci z jakýchkoliv důvodů a budou usilovat o zlepšení svého vlastního uvědomění možných oblastí diskriminace a předsudků, a to i při používání technologií nebo nepřesných či falešných údajů.

3.5 Členové si jsou vědomi možných nevědomých předsudků a systémové nespravedlnosti a budou se snažit zajistit respektující a inkluzivní přístup, který přijímá a všímá si individuálních rozdílů.

3.6 Členové konstruktivně upozorní kolegy, zaměstnance, poskytovatele služeb a klienty, kteří jsou vnímáni jako diskriminující nebo neochotní převzít odpovědnost za své chování a činy, a nabídnou jim podporu.

3.7 Členové budou věnovat pozornost své mluvené, písemné a neverbální komunikaci tak, aby neobsahovala nepřímo vyjádřené předsudky nebo diskriminaci.

3.8 Členové se zapojí do aktivit profesního rozvoje, které přispějí ke zvýšení sebeuvědomění ve vztahu k inkluzi, diverzitě, technologiím a nejnovějšímu vývoji měnících se společenských potřeb a vlivu na životní prostředí.

Porušení profesionálního chování

3.9 Členové berou na vědomí, že jakékoliv porušení kodexu, které je potvrzené v rámci řešení stížnosti, může mít za následek sankce, včetně ztráty akreditace a/nebo členství v

3.10 Člen upozorní jiného člena, pokud má opodstatněný důvod se domnívat, že tento člen jedná neetickým způsobem, a v případě neúspěšného vyřešení informuje organizaci.

Právní a zákonné závazky a povinnosti

3.11 Členové jsou povinni znát a dodržovat:

  • všechny příslušné zákonné požadavky zemí, kde jsou profesně aktivní.
  • ochrannou legislativu při práci s dětmi nebo zranitelnými dospělými.
  • příslušné zásady a postupy organizace v kontextu, v němž pracují.

3.12 Členové budou mít odpovídající pojištění profesní odpovědnosti, které bude pokrývat jejich práci v oblasti koučování, mentoringu a supervize v zemích, ve kterých působí, a kde je takové pojištění odpovědnosti za škodu dostupné.

4. Dobrá praxe

Schopnost podávat výkon

4.1 Členové budou působit v mezích své odborné způsobilosti. Členové by měli klienta v případě potřeby odkázat na zkušenějšího nebo vhodně kvalifikovaného praktikujícího člena.

4.2 Členové budou mít dostatečnou kondici a zdravotní stav k vykonávání Pokud tomu tak není, nebo si nejsou jisti, zda jsou schopni ze zdravotních důvodů bezpečně vykonávat jejich profesi, vyhledají odbornou pomoc nebo podporu.

Průběžná supervize

4.3 Členové se budou účastnit supervize s vhodně kvalifikovaným/zkušeným supervizorem a kolegiální supervize s pravidelností, která je přiměřená jejich koučovací, mentoringové nebo supervizní praxi, požadavkům jejich profesní organizace a úrovni akreditace, a budou moci doložit svoji reflektivní

4.4 Členové zajistí, že jakýkoliv jiný stávající vztah v rámci supervize, profesní nebo osobní, nenarušuje kvalitu poskytované

4.5 Členové proberou jakákoliv etická dilemata a potenciální nebo skutečná porušení tohoto kodexu, včetně důsledků používání umělé inteligence a technologií obecně, se svým supervizorem nebo supervizní skupinou kolegů za účelem získání podpory a

Neustálý profesní rozvoj

4.6 Členové budou rozvíjet svoji úroveň odborné způsobilosti v koučování a/nebo mentoringu a supervizi účastí na příslušných školeních a aktivitách zaměřených na neustálý profesní rozvoj (CPD).

4.7 Očekává se, že členové budou přispívat odborné komunitě přiměřeně jejich úrovni Toto může zahrnovat neformální kolegiální podporu ostatních praktikujících členů, příspěvek k rozvoji profese, výzkumnou činnost či psaní atd.

4.8 Pro zlepšení své praxe budou členové systematicky reflektovat a vyhodnocovat kvalitu a relevantnost své práce a role prostřednictvím zpětné vazby od klientů, sponzorů a zúčastněných stran a dalších aktivit CPD.

5. Signatáři Globálního etického kodexu – pro kouče, mentory a supervizory

Globální etický kodex je zastřešujícím etickým rámcem signatářů a nevěnuje se postupům pro podávání stížností ani všem potenciálním etickým otázkám.

Místo toho každému signatáři přenecháváme odpovědnost za celkovou správu vytváření a zavádění konkrétních zásad a postupů, které odrážejí rozsah etických nuancí souvisejících s různorodostí praxe a místními či specifickými kontexty.

Jakékoliv takové dodatky nebudou v rozporu s podstatou tohoto kodexu ani nebudou pro ostatní spolusignatáře závazkem k přijetí. Tyto dodatky mohou být sdíleny signatáři v rámci probíhajících výměn spolupráce mezi profesními organizacemi.

Signatáři globálního etického kodexu nebudou zapojeni do žádné stížnosti týkající se jiné signatářské organizace. Jakákoliv taková stížnost by měla být podána přímo dané organizaci.

Další podrobnosti o každém signatáři kodexu, včetně členství, akreditace, standardů, správy a pokynů pro podávání stížností, naleznete na příslušných webových stránkách signatářů.

Aktuální signatáře kodexu najdete zde:

https://www.globalcodeofethics.org/signatories/

Chcete-li zjistit, jak se stát signatářem globálního kodexu, kontaktujte administrator@emccglobal.org

Menu