Abychom podpořili etiku a kvalitu při využívání koučování a mentoringu, nabízíme možnost pro všechny účastníky a dotčené v procesech koučování a mentoringu se obracet na profesní sdružení EMCC Czech Republic v případě jakýchkoli otázek, nejasností nebo úvahách o pochybení. Veškeré otázky, podněty či stížnosti projednává rada EMCC Czech Republic.

Účel

Všechny členské subjekty uvedení v seznamu členů se zavázali dodržovat Globální etický kodex pro koučování a mentoring (https://www.globalcodeofethics.org/ nebo českyhttp://www.emcc-czech.cz/standardy-etika/eticky-kodex/). Při komplexnosti a neustálém vývoji oboru a při všech snahách zajistit dodržení etického přístupu a kvality se může stát, že dojde k otázkám, pochybení nebo pochybnostem. Nám jde hlavně o to, abychom dokázali zachytit co nejvíce takových situací a mohli se nad nimi zamyslet a poučit se z nich. Proto vítáme všechny podněty a spolupráci v této oblasti.

Položit otázku

Otázka na odbornost kouče, mentora, supervizora nebo subjekt organizující systém koučování, mentoringu a/nebo supervize, etický rozměr, případně na oprávněnost postupů.
Bez zbytečného odkladu odpoví přímo pověřený člen rady pro etiku a kvalitu. Nemůže-li sám odpovědět, informuje tazatele o dalším postupu, konzultuje jiného odborníka, případně předá dotaz k jednání celé radě. V každém případě, tazateli poskytne odpověď nejdéle do 30 dnů.

rada@emcc-czech.cz

Zaslat podnět

Podnět pro jednání rady, rozhodnutí o změně pravidel, postupů, případně o doporučení (včetně etických témat).

Pověřený člen rady předá podnět k jednání všem členům rady, předseda rady rozhodne o zařazení bodu na jednání rady. Pověřený člen rady následně (nejdéle do 30 dnů), informuje podávajícího o výsledku jednání či o dalším postupu.

podnety@emcc-czech.cz

Podat stížnost

Stížnost na neprofesionální nebo neetické jednání konkrétního kouče, mentora, supervizora nebo subjekt organizující proces koučování, mentoringu nebo supervize, jež jsou členy EMCC Czech Republic (seznam zde).

Členka rady pro oblast etiky a kvality Silvia Gallová neprodleně potvrdí stěžovateli přijetí stížnosti a informuje jej o dalším postupu. Po dohodě se členy rady na stížnost odpoví vysvětlením nebo zamítnutím a zdůvodněním, pokud je stížnost nerelevantní. V případě relevantní stížnosti předseda informuje ostatní členy rady a zařadí ji na nejbližší jednání rady, případně svolá jednání rady. Rada na tomto jednání rozhodne o složení etického panelu a pověří jej vyšetřením stížnosti. Pokud nedojde k uspokojivému rozhodnutí nebo tohoto rozhodnutí není možné dosáhnout na národní úrovni předá pověřený člen rady řešení etické komisi EMCC International.

complaints@emcc-czech.cz